Asistenta si consultanta pentru dezvoltare afaceri

Compartimentul pentru asistenta si consultanta pentru dezvoltare afaceri acordă consiliere în vederea redactării actelor constitutive şi/ sau actelor adiţionale modificatoare ale acestora.

I. Înfiinţarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale sunt reglementate de acte normative din domeniul comercial şi financiar. Cele mai importante sunt:

Legea nr. 31/1990- Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 26/1990- Republicată, privind registrul comertului, cu modificările si completările ulterioare.

Legea nr. 359/2004privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 297/2004 - privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 566/2004- Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 1/2005- privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările si completările ulterioare.

Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 93/2009 - privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 84/2010 privind aprobarea OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

O.U.G. nr. 99/2006- privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare.

O.U.G. nr. 52/2008 - modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.

O.U.G. nr. 44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului.

O.U.G. nr. 43/2010- pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009.

O.U.G. nr. 85/2010 - privind modificarea art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

O.U.G. nr. 90/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile.

O.U.G. nr. 6/2011 - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, cu modificările ulterioare.

H.G. nr. 885/1995, republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată.

H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie.

Legea nr.53/2003 actualizata (Codul muncii).

H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare.

HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

II. Forma juridică

În momentul înfiinţării unei societăţi comerciale o mare importanţă o are alegerea formei juridice. Legea societăţilor comerciale prevede posibilitatea înfiinţării a 5 tipuri de societăţi comerciale:

 1. Societatea în nume colectiv (SNC)

Caracteristici:

 • organizare simplă, cu minim doi asociaţi;

 • nu există obligativitatea depunerii unui minim de capital social;

 • răspunderea nelimitată a asociaţilor: obligaţiile asumate sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu averea personală a asociaţilor;

 1. Societatea în comandită simplă (SCS)

Caracteristici:

 • existenţa a doi asociaţi: comaditar şi comanditat;

 • nu există obligativitatea depunerii unui minim de capital social;

 • societatea este administrată numai de comandităţi;

 • răspunderea materială este nelimitată pentru comandităţi şi limitată la aportul la capitalul social pentru comanditari.

 1. Societatea în comandită pe acţiuni (SCA)

Caracteristici:

 • constituirea şi funcţionarea acestui tip de societate este apropiată de societatea pe acţiuni

Observaţie: Aceste 3 tipuri de societăţi sunt forme foarte puţin folosite deoarece nu prezintă garanţii în faţa băncilor şi a altor parteneri.

Formele cele mai folosite de societăţi comerciale sunt următoarele:

 1. Societatea pe acţiuni (SA)

Caracteristici:

 • minim 2 acţionari

 • capitalul social minim 90.000 lei;

 • garantarea obligaţiilor asumate se face cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai pentru plata acţiunilor lor;

 • proprietatea asupra acţiunilor poate fi transmisă cu uşurinţă pe piaţa bursieră.

 1. Societatea cu răspundere limitată (SRL)

Caracteristici:

 • capitalul social minim este de 200 lei;

 • număr asociaţi: între 1 şi 50;

 • răspunderea limitată a asociaţilor la nivelul părţilor sociale deţinute.

III. Paşii necesari pentru înfiinţarea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (SRL sau SA) prin Biroul de Asistenţă:

 • alegerea formei juridice;

 • stabilirea denumirii firmei;

 • precizarea obiectului de activitate;

 • întocmirea actului constitutiv;

 • constituirea dosarului în vederea înregistrării şi autorizării societăţii.

Documentele necesare intocmirii dosarului sunt:

 • dovada disponibilităţii firmei şi/ sau emblemei;

 • actul constitutiv cu precizarea obiectului principal de activitate şi a celorlalte activităţi, conform CAEN 2008;

 • dovada depunerii capitalului social:

  • aport în numerar – cont bancar

  • aport în natură - raport de expertiză a bunurilor;

 • dovada sediului social:

  • act de proprietate sau

  • contract de închiriere;

 • certificatul de cazier judiciar pentru fiecare asociat (se obţine de la Poliţie);

 • certificatul de cazier fiscal se obţine de la ORC sau DGFP Braila;

 • copii de pe actele de identitate şi de studii ale asociaţiilor;

 • dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar;

 • cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţii comerciale;

Dosarul complet se depune la Oficiului Registrului Comerţului Brăila. Societatea comercială devine persoană juridică după înmatricularea la Registrul Comerţului.

În urma acestor operaţiuni comerciantul primeşte certificatul de înregistrare şi codul unic de înregistrare împreună cu anexele necesare funcţionării societăţii.

IV. Modificarea actelor constitutive

Pe parcursul funcţionării unei SRL pot apărea unele evenimente care impun modificarea constitutiv. Dintre cele mai frecvente enumerăm:

 1. schimbarea: sediului social, denumirii/ emblemei, a duratei şi formei juridice, a obiectului principal de activitate, a administratorilor

 2. alte modificări: completarea obiectului de activitate, majorarea sau reducerea capitalului social, înfiinţarea de sedii secundare ş.a.

Orice modificare se face prin hotararea asociatilor care urmează aceeaşi procedură: redactare, depunerea dosarului cu documentele justificative la Registrul Comerţului, înregistrarea menţiunii şi eliberarea certificatului de înscriere menţiuni în Registrul Comerţului. În funcţie de natura modificărilor se vor solicita şi avizele/ autorizaţiile necesare funcţionării.

 

Biroul pentru Servicii de Asistenţă vă stă la dispoziţie, prin personalul de specialitate, pentru oferirea de informaţii, consultanţă şi îndrumare privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale.

Parteneri